Uwaga konkurs ! Nagroda darmowy wyjazd do Brukseli.
15815
post-template-default,single,single-post,postid-15815,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Uwaga konkurs ! Nagroda darmowy wyjazd do Brukseli.

Uwaga konkurs ! Nagroda darmowy wyjazd do Brukseli.

Konkurs – 14 lat Polski w Unii Europejskiej

Regulamin Konkursu

Informacje ogólne:

Konkurs pn. „14 lat Polski w Unii Europejskiej” jest inicjatywą Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, zwanego dalej „Organizatorem Konkursu”. Konkurs stanowi formę upamiętnienia 14. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Cel konkursu:

 

 1. Organizacja wydarzenia, które wpisuje się w obchody 14. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 2. Upowszechnienie wiedzy na temat najnowszej historii Polski i Unii Europejskiej
 3. Edukacja młodzieży w zakresie historii, kultury, tradycji i tożsamości europejskiej.
 4. Podnoszenie świadomości unijnej wśród jego uczestników.
 5. Popularyzacja wydarzeń historycznych oraz rozwoju życia społecznego, kulturalnego, przemian gospodarczych wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Zasady konkursu:

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu starogardzkiego, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 2. Konkurs ma charakter jednoetapowy, powiatowy.
 3. Przedmiotem konkursu jest napisanie przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie:

„Co Ci dała Unia Europejska?” (zwanej dalej 'pracą konkursową”).

 1. Praca konkursowa musi się składać minimalnie z 3000 znaków, a maksymalnie z 6000 znaków.
 2. Praca konkursowa musi być dziełem oryginalnym, wykonanym przez Uczestnika konkursu.
 3. Pracę konkursową należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub drogą mailową.
 4. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace konkursowe, które nie brały udziału w innych konkursach.
 5. Dostarczone prace muszą być podpisane przez autora wraz z podaniem jego pełnego imienia i nazwiska, numeru kontaktowego i nazwy szkoły ponadgimnazjalnej, do której Uczestnik uczęszcza.
 6. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.
 7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej oraz że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
 8. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi bezterminowej i bezpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasad etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

 1. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie oświadczenia następującej treści:

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu 14 lat Polski w Unii Europejskiej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem„.

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Termin nadsyłania prac konkursowych:

 1. Pracę konkursową wraz z oświadczeniem należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 7 maja 2018 roku (decyduje data wpływu) na adres:

Zespół ds. kontaktów z mediami i komunikacji społecznej

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

z dopiskiem: „14 lat Polski w Unii Europejskiej”

lub drogą mailową na adres: ewa.macholla@powiatstarogard.pl – w temacie maila wpisując „14 lat Polski w UE”.

 1. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 2. Prace konkursowe nadesłane na konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 

 1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie powiatstarogard.pl, na profilu 'Powiat starogardzki – Kociewie Czeka na Ciebie” na Facebooku oraz na profilu „Młodzi Demokraci Starogard Gdański” na Facebooku.

Nagrody:

 

1. Nagrodami w konkursie będzie darmowy wyjazd do Brukseli na zaproszenie Europosła Janusza Lewandowskiego.

2. Nagrodami zostaną nagrodzone dwie osoby, których prace konkursowe zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.

Postanowienia końcowe:

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestnika konkursu.

2. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i nadesłaniem prac konkursowych.

3.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie, odwołaniu lub przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na profilu „Młodzi Demokraci Starogard Gdański” na Facebooku.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Więcej informacji :

http://powiatstarogard.pl/pl/page/mg/aktualnosci/wygraj-wyjazd-do-brukseli.html

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content